∼ Novosti

Datum objave: 18. Travanj 2014

USKRSNA ČESTITKA

ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

Datum objave: 9. Travanj 2014

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2014.-2019.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2019. GODINE STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI RADI PRIKUPLJANJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI. NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2014.-2019. NALAZI SE U PRIVITKU

Datum objave: 2. Travanj 2014

Obavijest za klubove, udruge i ustanove registrirane na području RH

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. OBJAVILA JE JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2014. GODINI. VIŠE INFORMACIJA NA SLIJEDEĆEM LINKU http://www.hep.hr/dop/HEPoglas_donacije2014.pdf

Datum objave: 1. Travanj 2014

OBAVIJEST

DANA 03.04.2014. GODINE (ČETVRTAK)  NASELJE VRBNIK BITI ĆE BEZ STRUJE  OD 8:30 DO 14:00 SATI. OPĆINA VRBNIK

Datum objave: 31. Ožujak 2014

Obavijest za stanovnike Općine Vrbnik

Obavijest za stanovnike Općine Vrbnik FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JE  JAVNE POZIVE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JLS-a ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA  I PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA. VIŠE O JAVNIM POZIVIMA U PRIVITKU: Javni poziv za OIE u kućanstvima Javni poziv za Energetsku učinkovitost…

Datum objave: 25. Ožujak 2014

OBAVIJEST CRVENOG KRIŽA

CRVENI KRIŽ ORGANIZIRA BESPLATNI PREGLED MADEŽA. POZIV SE NALAZI U PRIVITKU.

Datum objave: 24. Ožujak 2014

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT

Objava biračima za EU PARLAMENT Lokacije za uvid u popis birača 2014

Datum objave: 20. Ožujak 2014

VODIČ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ŠEST KORAKA

Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je Vodič za zakup u šest koraka za poljoprivrednike i JLS koji na jednostavan i lak način objašnjava postupak zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Vodič se nalazi u PRIVITKU.

Datum objave: 19. Ožujak 2014

OBAVIJEST VIJEĆNICIMA

OBUKA VIJEĆNIKA POZIV

Datum objave: 12. Ožujak 2014

Poziv na 7.sjednicu Općinskog vijeća

POZIV DAN U PRIVITKU

Datum objave: 6. Ožujak 2014

I.IZMJENE I DOPUNE UPU 1 VRBNIK (NA_1)

I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBAVIJEST

Datum objave: 28. Veljača 2014

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA JLS-a

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. I 2014. GODINU JE OVDJE PROGRAM RADA ZA 2013., 2014. I MANDATNO RAZDOBLJE 2013.-2017. JE OVDJE IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA JE OVDJE GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ JE OVDJE

Datum objave: 24. Veljača 2014

PROGRAM KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU MOŽETE POGLEDATI OVDJE PROGRAM KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA JAVNI POZIV PROGRAM KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA UVJETI

Datum objave: 21. Veljača 2014

OBAVIJEST-RISIKA

OBAVIJEST Obavještavamo stanovnike Risike da će od 27.02.2014. Geodetski zavod iz Rijeke svaki dan u vremenu od 8 do 15 sati vršiti terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima. Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora te fotografiranje objekata. Također,…

Datum objave: 20. Veljača 2014

PETA MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA HRVATSKE KULTURE I HRVATSKOG JEZIKA

LJETNA ŠKOLA HJ PRIOPĆENJE OVDJE PROGRAM LJETNE ŠKOLE NA HRVATSKOM PROGRAM LJETNE ŠKOLE NA ENGLESKOM

∼ Dokumenti

Datum objave: 9. Travanj 2014

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2013.GODINU DANO JE U PRIVITKU

Datum objave: 3. Travanj 2014

ODLUKA OPĆINSKE NAČELNICE O PRIKLJUČENJU OPĆINE VRBNIK PROJEKTU PGŽ-a “ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU” ZA 2014. GODINU NALAZI SE U PRIVITKU

Datum objave: 27. Ožujak 2014

Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. dano je u PRIVITKU.

Datum objave: 28. Veljača 2014

ODLUKU O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA1  MOŽETE PREUZETI OVDJE

Datum objave: 27. Veljača 2014
              REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
            OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-05
Vrbnik, 25. veljače 2014.

 

ZAPISNIK O  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

1. Naručitelj: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

2. Predmet nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 18.

stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13)

4. Evidencijski broj nabave: 1/14

5. Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna

6. Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: 458.025,00 kn na poziciji 121/3232

7. Poziv na dostavu ponude KLASA: 404-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-02 od

 25. veljače 2014.  godine, objavljen na internetskoj stranici www.opcina-vrbnik.hr 4.velače 2014.

Gospodarski subjekti koji su dostavili  ponudu:

a) GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847

b) G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355

8. Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici Naručitelja dana 24.2.2014.godine

9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

Ponuditelj: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk i OIB:05146274847

Broj i datum ponude:074/14

Cijena ponude bez PDV-a:312.170,00

Iznos PDV-a:78.042,50

Cijena ponude sa PDV-om:390.212,50

Ponuđeni tip/proizvođač/marka:u skladu s troškovnikom

OBLIK PONUDE: cjelovita, uvezena u cjelinu

Potpisana:DA

Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:ZADOVOLJAVA

OSTALI UVJETI

Dokazi traženi/dostavljeni:

OCJENA PONUDE

Valjana/nije valjana: VALJANA

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda

11. Ostalo: rok valjanosti ponude 60 dana, rok izvršenja je 30 dana od dana potpisa ugovora

12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira: GP KRK d.d.,Stjepana Radića 31, Krk  i OIB: 05146274847

13. Prijedlog odabira: Ponuditelj GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847 dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 4.2.2014.godine, stoga se predlaže odabir iste.

 

Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

 

14. Potpis predstavnika naručitelja:

Slavko Zahija,v.r.
Mirjana Polonijo,v.r.
Ivan Volarić,v.r.
 

 

Datum objave:

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
         OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01

URBROJ: 2142-07-01-14-06

Vrbnik, 27. veljače 2014.

 

Naručitelj Općina Vrbnik, OIB: 80254949848, na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik

( Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16.siječnja 2014., na prijedlog ovlaštenih predstavnika (povjerenstva) općinska načelnica Općine Vrbnik dana 27.2.2014.  donosi:

 

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Općina Vrbnik, MB: 2547422, OIB: 80254949848

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 312.170,00 kn , iznos PDV-a 78.042,50 kn, cijena ponuda sa PDV-om 390.212,50 kn

Razlozi odbijanja ponuda: Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu, što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ispunjeni su svi uvjeti iz Poziva, te kao jedina odabrana u okviru planiranih sredstava u proračunu.

Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja

ponuditeljima na dokaziv način.

 

 

 

 

Općinska načelnica

Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec.,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

2.       G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj

3.       Pismohrana

4.       Internetska stranica

 

Datum objave: 7. Veljača 2014
                                          REPUBLIKA HRVATSKA
                 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA VRBNIK

      Općinska načelnica

 MB: 2547422
OIB 80254949848
KLASA:361-01/14-01/01
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik, 07.veljače 2014.
 

 Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13), Općinska načelnica donijela je

Odluku  o  objavi prikupljanja ponuda

za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina na području Općine Vrbnik prema troškovniku u prilogu budući da s danom 2.ožujka 2014.g. ističe dosadašnji Ugovor, a skladu s člankom 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora budući da je vrijednost osiguranih sredstava na godišnjoj razini 240.000,00 kuna.

Općinska načelnica:

Marija Dujmović–Pavan,dipl.oec., v.r.

 PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Datum objave: 4. Veljača 2014
                     REPUBLIKA HRVATSKA
               PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
                OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-2
Vrbnik, 03. veljače 2014.

 Naručitelj, Općina Vrbnik, OIB: 80254949848 , na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16. siječnja 2014. , općinska načelnica Općine Vrbnik dana 03. veljače 2014. donosi:
 
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
 
Naziv predmeta nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku
Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna
Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):
  1. Slavko Zahija, predsjednik komisije
  2. Mirjana Polonijo, član komisije
  3. Ivan Volarić, član komisije
 
   OPĆINA VRBNIK
OPĆINSKA NAČELNICA
Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec., v.r.
 
 
DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE
 
 
 
Datum objave: 3. Veljača 2014

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PPU-a OPĆINE VRBNIK

 

Datum objave: 28. Siječanj 2014

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

NA POSLOVIMA NAPLATE PARKIRANJA, PREMJEŠTANJA I BLOKIRANJA VOZILA

 

 
Naručitelj: Općina Vrbnik
je objavio “Obavijest o namjeri davanja koncesije”
za postupak: Poslovi naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila,
broj objave: 2014/S 01K-0003684.
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=400623
 
 

Općina Vrbnik

 
Datum objave: 27. Siječanj 2014

Plan javne nabave za 2014.godinu

Datum objave: 24. Siječanj 2014

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA