Akt 1

opcinsko vijece

KLASA:021-06/21-01/1

URBROJ:2142-07-03-21-2

Vrbnik,28.siječnja 2021.

 

Zapisnik sa 24. sjednice

Općinskog vijeća Općine Vrbnik

 

Sjednica je održana dana 27. siječnja 2021. godine u prostorijama doma u prizemlju s početkom u 19.00 sati.

Sjednici prisustvuju vijećnici: Ivan Juranić, Vlado Šušak, Marina Valković, Zlatko Brusić, Matej Polonijo, Ivan Volarić, Franjo Hodanić, Marija Dujmović-Pavan, Predrag Polonijo

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Ingrid Lozar i Igor Justić

Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Dragan Zahija, Mirjana Polonijo, pročelnica JUO Općine Vrbnik-zapisničar.

Sjednici nisu prisustvovali: predsjednik VMO Vrbnik Darko Avsec, predsjednik VMO Garica Nermin Ibrahimović, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić

Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Ivan Juranić, konstatira da je nazočno 9 vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.

 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se dnevni red koji su dobili s materijalima dopuni pod točkom Razno: „Prijedlog kompenzacije komunalnog doprinosa s nekretninom preko koje je prošla nerazvrstana cesta vlasnika Nevena Medića“ :

 

DNEVNI  RED

 

 1. Pitanja vijećnika
 2. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 4. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina
 5. Prijedlog – Zaključak o usvajanu Analiza stanja sustava civilne zaštite i Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik
 6. Prijedlog – Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2019.godini
 7. Prijedlog – Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2020.godini
 8. Prijedlog – Godišnji plan razvoja sudstava civilne zaštite Općine Vrbnik za 2020.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 9. Prijedlog – Godišnji plan razvoja sudstava civilne zaštite Općine Vrbnik za 2021.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 10. Prijedlog – Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 511/25 k.o. Garica, površine 292 m² u vlasništvu Općine Vrbnik (Glavočević)
 11. Prijedlog – Odluka o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik, površine 374 m² u vlasništvu Općine Vrbnik ( Ponzer)
 12. Prijedlog – VII. Izmjene i dopune Statuta
 13. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
 14. Prijedlog – Natječaj Kiosci
 15. Prijedlog – Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Vrbnik
 16. Razno

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

 

       Ad.1.

Pitanja vijećnika:

 1. G.V. Šušak navodi: spajanje na optiku Općine je za pohvaliti, ali je potrebno obavijestiti vijećnike na što je načelnik obavijestio prisutne da je zahvaljujući Europskim sredstvima povučen optički kabel na koje se povezala zgrada Općine i HOT spot.
 2. G.V. Šušak navodi da je u planu nabave pogrešno naveden iznos od 480.000,00 kuna za ogradu Zgribnica , na što je pročelnica odgovorila da će se ispraviti.
 3. G.Z.Brusić navodi da bi trebalo ponoviti obavijesti strankama koje su vršile prekop javnih površina da ih adekvatno saniraju u protivnom će ih općina sanirati o njihovu trošku. Komunalni redar ima adrese kome treba poslati dopise. Isto tako neophodno je na lokalnoj cesti prema Risiki sanirati gromaču koja se urušila – poslati dopis ŽUC-u.

Ad.2.

Općinsko vijeće razmatralo verifikaciju zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća te ga usvojilo sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.

Ad.3.

Općinsko vijeće razmatralo je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu te ga nakon pojašnjenja Općinskog načelnika i diskusije usvojilo sa 7 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“ i 1 „PROTIV“ .

Ad.4.

Općinsko vijeće nije razmatralo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina budući u materijalima zabunom nije dostavljena vijećnicima.

Ad.5.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja  sustava civilne zaštite i Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik te su ga jednoglasno usvojili.

Ad.6.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2019.godini te su ga jednoglasno usvojili.

Ad.7.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2020.godini te su ga jednoglasno usvojili.

Ad.8.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  Općine Vrbnik za 2020.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te su ga jednoglasno usvojili.

Ad.9.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  Općine Vrbnik za 2021.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te su ga jednoglasno usvojili.

Ad.10.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 511/25 k.o. Garica, površine 292 m² u vlasništvu Općine Vrbnik Ranku Glavočeviću te su ga usvojili jednoglasno.

Ad.11.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik Alfredu Ponzeru te su ga usvojili jednoglasno.

Ad.12.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrbnik s dopunom Prijedloga člankom koji glasi: „Članak 13. Članovi općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Statuta Općine Vrbnik nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Na sljedećim redovnim lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave birat će se broj članova predstavničkih tijela propisan ovim izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbnik.“

Članak 13. iz prijedloga postaje članak 14. te su ga usvojili jednoglasno.

Ad.13.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik gradnje te su ga nakon diskusije usvojili s 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“.

Ad.14.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Natječaja za zakup kioska broj 1 te su ga nakon diskusije usvojili jednoglasno.

Ad.15.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općini Vrbnik te nakon pojašnjenja da je godišnja kamatna stopa smanjena i da je rok korištenja do 30.03.2022., rokom vraćanja do 31.3.2022. te su ga usvojili s 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“.

Načelnik je pojasnio zašto je neophodno zaduženje navodeći i da su trenutno iskrsnuli troškovi koji nisu planirani a vezani su za projektnu dokumentaciju dodatnih radova u vrbničkom polju koje izvodi vodogradnja a financiraju Hrvatske vode u potpunosti. Općina treba uložiti 80.00,00 kn u projektu dokumentacije a Hrvatske vode uložile bi u radove vrijednosti 1,2 miliona kuna.

Ad.16.

Općinsko vijeće razmatralo je Prijedlog Kompenzacije komunalnog doprinosa u iznosu od 67.578,08 kn obveznika Nevena Medića s nekretninom oznake k.č. 573 k.o. Vrbnik površine 414 m² kojom je prošla nerazvrstana cesta nakon čega je ostalo svega stotinjak kvadrata navedene nekretnine u njegovom vanknjižnom i knjižnom vlasništvu. Nekretnina je u više navrata smanjivana zahvaljujući probijanju a kasnije i asfaltiranju nerazvrstane ceste. Budući da se nalazi neposredno uz cestu i građevinsko područje predloženo je da se otkupi po 22 €/m² a ne po procjeni ovlaštenog procjenitelja od 4,5€/m². Nakon otkupa će se kompenzirati za nekretninu koja se nalazi u građevinskoj zoni u neposrednoj blizini iste a koja je također umanjena prolaskom ceste, ostatak će se prodati za kvalitetniji pristup nekretnini u građevinskoj zoni i na taj način postići znatno veća cijena od plaćene. Nakon diskusije jednoglasno su usvaja prijedlog da se kompenzira dug po komunalnom doprinosu s navedenom nekretninom.

Sjednica je završila u 20:17 sati

 

Zapisničar                                                       Predsjednika Općinskog vijeća

            Mirjana Polonijo                                                             Ivan Juranić