∼ Akti

 

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA OPĆINE VRBNIK ZADUŽENOG ZA UNOS PODATAKA U REGISTAR PROJEKATA MRRFEU

SUGLASNOST NAČELNIKA NA CIJENE PARKIRALIŠTA

Opci-uvjeti-isporuke-za-usluge-parkiranja-na-uredjenim-javnim-povrsinama

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 2018 GODINI

ODLUKA NAČELNIKA O VISINI NAKNADE ZA PARKIRANJE

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018.GOD.

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRBNIK

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI VRBNIK ZA 2017. GODINU

PRIJEDLOG OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINSKOM VIJEĆU O UVOĐENJU BESPLATNOG VRTIĆA ZA DJECU S PODRUČJA OPĆINE I FINANCIRANJU ŠKOLSKE MARENDE

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2016. GODINE

IZVJEŠĆA OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2016. GODINU

PLAN POZIVANJA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRODAJE 1/2 NEKRETNINE OZNAKE K.Č. 324/3 K.O. VRBNIK

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRODAJE DIJELA NEKRETNINE OZNAKE K.Č. 9762/1 K.O. VRBNIK

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014.godinu

ETIČKI KODEKS

ODLUKA O ZAŠTITI PUČANSTVA

Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PARKIRANJE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA

PRAVILINIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

IZVJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013.

Izvješće općinske načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

Odluka općinske načelnice o sufinanciranju nabavke udžbenika srednjih škola sa područja Općine Vrbnik za školsku godinu 2014./2015.

Odluka općinske načelnice o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike osnovne škole sa područja Općine Vrbnik za školsku godinu 2014./2015.

Natječaj za dodjelu dvije stipendije studentima na visokim učilištima u RH

Odluka općinske načelnice o sufinanciranju putnih troškova za učenice osnovne škole F.K. Frankopan, PŠ Vrbnik i njihovu voditeljicu

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vrbnik za 2015.godinu

ZAKLJUČNA BODOVNA LISTA-OIE

ZAKLJUČNA BODOVNA LISTA-EnU

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015. STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VRBNIK

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2014.GODINE

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA U 2015.GODINI-ODLUKA

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU ZA 2015.GODINU

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBORM ZA 2015.GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKA O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE

DOPUNA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA PARKIRANJE

ODLUKA O DODJELI NAGRADA MENTORIMA OŠ ZA 2015.GODINU

ODLUKA O DODJELI NAGRADA UČENICIMA OŠ ZA 2015. GODINU

ODLUKA O DODJLEI NAGRADA MENTORICAM SŠ ZA 2015. GODINU

ODLUKA O DODJELI NAGRADA UČENICAMA SŠ ZA 2015. GODINU

DOPUNA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA PARKIRANJE (GOSPOJA)

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJLELU STIPENDIJA STUDENTIMA (ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.)

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA (ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.)

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE (ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.)

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2015. GODINE

ODLUKA OPĆINSKE NAČELNICE O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE ZA STRATEGIJU-PUR OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2016. GODINU

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA U 2016. GODINI-ODLUKA

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (AETHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU ZA 2016. GODINU

PRAVILNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPCINE VRBNIK

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK-“MOJ VRBNIK BEZ AZBESTA”

IZMIJENJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2015.

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I NASTAVNIKA-MENTORA OŠ “FRAN KRSTO FRANKOPAN” KRK (PŠ VRBNIK)

ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I NASTAVNIKA-MENTORA SŠ “HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR” KRK

ODLUKA O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KADA SUDJELUJU U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PUR OPĆINE VRBNIK

DOPUNA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE VRBNIK ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVKE ŠKOLSKIH KNJIGA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE SA PODRUČJA OPĆINE VRBNIK ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA (ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.)

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA 1

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA 1

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2017. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

ODLUKA O NAGRAĐIVANJU MARICE STAŠIĆ-MILIĆ ZA SUDJELOVANJE U IZBORU OSOBE GODINE OTOKA KRKA ZA 2016. GODINU

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U OPĆINI VRBNIK ZA 2017. GODINU

ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU VRBNIK U 2017.GODINI-ODLUKA

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (AETHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU ZA 2017. GODINU

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK