∼ Dopuna dnevnog reda za 2. sjednicu Općinskog vijeća