∼ Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa(ZAKON O JAVNOJ NABAVI)