∼ JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA I POGREBNIČKIH USLUGA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13 i 38/15), Općinska načelnica Općine Vrbnik objavljuje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Vrbnik

  1. I.                   PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje sljedećih pogrebničkih poslova i usluga na području Općine Vrbnik:

  1. Poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;
  2. Pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.

Predmet javnog natječaja su svi poslovi i usluge iz točke I.1. i I.2. koji se pojave u četverogodišnjem razdoblju za koje će biti zaključen ugovor o povjeravanju poslova, odnosno usluga, koje mora biti izvršeno u roku od 2 sati od obavijesti izvršitelju o potrebi poslova, odnosno usluga.

  1. II.                UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti poslove, odnosno usluge uz koje podnose ponude te za poslove navedene pod točkom I.1. cijenu prijevoza/km, a za usluge iz točke I.2. kvalitetu opreme i cijenu prijevoza/km.

Ponuda obvezuje ponuditelja dva mjeseca od dana podnošenja ponude.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

–          Dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti ne može biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine Vrbnik (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda)

–          BON 1 I BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja mrežnim stranicama Općine Vrbnik iz kojih mora biti vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u posljednjih šest mjeseci

–          Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima ne starija od 30 dana od dane objave natječaja što dokazuje potvrdom porezne uprave o nepostojanju duga

–          Potvrda o plaćenim svim obvezama prema Općini Vrbnik na dan objave natječaja na mrežnim stranicama Općine Vrbnik

–          Izjavu odgovorne osobe da nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva

–          Potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak

–          Da imaju na raspolaganju  (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo , a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila

–          Reference ponuditelja za obavljanje pogrebničke djelatnosti (da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode oprema, poslovni prostor, broj i struka djelatnika, dosadašnji poslovi)

–          Izjavu da će kao osiguranje izvršenja ugovora prije zaključenja ugovora Općini Vrbnik predati zadužnicu na iznos od 5.000,00 kuna.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se temeljem najniže ponuđene cijene.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik, s naznakom :“NE OTVARAJ-ZA NATJEČAJ“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Povjerenstvo će otvoriti ponude dana 29.3. 2016.godine. Nije javno otvaranje ponuda.

Ponude koje ne sadržavaju tražene isprave neće se razmatrati.

Na osnovnu pristiglih ponuda povjerenstvo će analizirati pristigle ponude i donijeti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude te ga uputiti Općinskom vijeću Općine Vrbnik, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi donošenja odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje pogrebničkih poslova i usluga na temelju ugovora. Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje pogrebničkih poslova i usluga na temelju ugovora, upravni je akt te protiv te odluke ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

  1. III.             ZAKLJUČENJE UGOVORA

Općinska načelnica Općine Vrbnik zaključit će ugovor o obavljanju pogrebničkih poslova , odnosno usluga na temelju ugovora koji se financiraju iz proračuna Općine Vrbnik, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od njezine izvršnosti.

KLASA:361-01/16-01/04

URBROJ:2142-07-03-16-3

Vrbnik,4. ožujka 2016.

(Objavljeno u Novom listu 06. ožujka 2016. godine)

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA I POGREBNIČKIH USLUGA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK


Objavljeno: 6. ožujka 2016