∼ JAVNI POZIV

OPĆINA VRBNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

tel: 857 099, fax: 857 310

e-mail: procelnik@opcina-vrbnik.hr

 

KLASA:932-02/18-01/02

URBROJ:2412-07-01-18-1

Vrbnik, 4.lipanj 2018.

 

Sukladno čl. 131., 132. i 133. Zakonu o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

I.

Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, započinje s postupkom evidentiranja:

– nerazvrstane ceste rudina Čerenec – Uzrinj, na katastarskim česticama 2468/1, 1406, 449/1, 449/2, 1416/1 i 1416/2

– dijela nerazvrstane ceste rudina Uzrinj – Potovošče, na katastarskim česticama 1430, 1432, 2468/1, 1416/2, 1416/1, 1418/2, 1420, 1419, 1402, 1398 i 1399, obje u katastarskoj općini Vrbnik, unutar naselja Vrbnik.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjer geodezije Davor Baćac dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 928 zaposlen u geodetskoj tvrtki TRIANGL d.o.o., Rijeka, Luki 20.

 

III.

U srijedu 13. lipnja 2018. godine u 13,30 sati, Općina Vrbnik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu su izgrađene predmetne nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći dan bez oborina u 8,00 sati.

 

IV.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izvedene predmetne ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, 13. lipnja 2018. godine od 14,30 do 15,30 sati.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Objavljeno: 4. lipnja 2018