∼ JAVNI POZIV

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBNIK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

51516 Vrbnik, Trg Škuljica 7
Tel. +385 (0)51 857 099, Fax. 00385 (0)51 857 310
E-mail:
opcina.vrbnik@vrbnik.tcloud.hr

 

KLASA: 932-02/18-01/03

URBROJ: 2142-07-03-18-2

Vrbnik, 29. studenoga  2018

 

Sukladno  čl. 131.,132. i 133. Zakonu o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

I.

Općina Vrbnik, Trg Škuljica 7, 51516 Vrbnik, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste, naziva ,,Rudina-Lemešina” u katastarskoj općini Vrbnik, u naselju Vrbnik. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

 

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će geodetska tvrtka GEO-RAD d.o.o., Jelenje, Jelenje 155.

 

III.

U srijedu 5. prosinca 2018. godine u 12,00 sati, Općina Vrbnik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći dan bez oborina.

IV.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama općine Vrbnik, Trg Škuljica 19. prosinca 2018. u 12,00 sati. Prije toga dobro bi se bilo najaviti na broj telefona: 051/857-099 ili na E-mail: opcina.vrbnik@vrbnik.tcloud.hr


Objavljeno: 30. studenoga 2018