Općinsko vijeće

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena u statutu grada.
Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na madat od 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
-program rada mjesnog odbora,
-poslovnik,
-financijski plan,
-godišnji obračun,
-druge poslove određene zakonom i statutom.

Predsjednik mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga odgovoran je načelniku općine.
Mjesni odbor je pravna osoba.

MO Garica

Mjesni odbor Garica za područje Garice i Kampelja, u sastavu:
Nermin Ibrahimović, predsjednik
Igor Justić, član
Marta Trinajstić, članica
Slaviša Ivanović, član
Đurđa Morožin, članica

KONTAKT TELEFON: 051 857 099
EMAIL: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr

MO Risika

Mjesni odbor Risike za područje Risike, u sastavu:
Silvano Brusić, predsjednik
Tugomir Pepelko, član
Ljubomir Mičetić, član
Maja Kirinčić, članica
Sandra Šamanić, članica

KONTAKT TELEFON: 051 857 099
EMAIL: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr

MS Vrbnik

Mjesni odbor Vrbnik za područje Vrbnika nije u funkciji


KONTAKT TELEFON: 051 857 099
EMAIL: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr