∼ NATJEČAJ ZA PARKIRALIŠTE ISPOD PARKA GOSPOJA

Na temelju članka 35.stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. i 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/10) te članka 42. Statuta  Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 12. sjednice od 9.lipnja 2015.godine donijelo je zaključak da se raspiše

NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. 2468/1 k.o. Vrbnik, u naravi asfaltirano parkiralište u naselju Vrbnik, uz ulicu Zgribnica ispod parka Gospoja, u površini od 1000 m² (od toga 100 m² hortikulturno uređeno) za potrebe parkiranja, kapaciteta 53 parkirnih mjesta,  na 3 godine

  1. U natječaju mogu učestvovati osobe koje imaju pravni interes za korištenje navedene nekretnine za potrebe parkiranja te prihvate održavanje iste i omoguće prihvat maksimalno 20 korisnika povlaštenih karata, obvezuju se  postaviti parkirni automat s mogućnošću naplate i mobitelom, te posjeduju osiguranu pauk službu
  2. početna najniža cijena zakupnine za 3 godina zakupa iznosi 45.000,00 kn,
  3. jamčevine iznosi 1.000,00 kn uplaćuje se na račun Općine Vrbnik broj:IBAN HR  2123400091850700002, s pozivom na broj 68 7722-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

 

Ponuda mora sadržavati:

–  naziv odnosno ime i prezime ponuditelja

– adresu sjedišta, odnosno prebivališta

– izvod iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra,

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– visina zakupnine koja se nudi i rok na koji se traži zakup

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu da nema nepodmiren dug prema Općini Vrbnik po bilo kojoj osnovi

– dokaz o posjedovanju pakirnog automata s mogućnošću naplate i mobitelom

– dokaz o osiguranoj pauk službi

 

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja, dostavlja se poštom ili osobno u zapečaćenoj omotnici na adresu: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51 516 Vrbnik, s napomenom »ne otvaraj- natječaj za davanje u zakup nekretnine za parkiralište“.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u prostorijama Općine Vrbnik, Trg škujica 7, 51 516 Vrbnik, u roku od 8 dana od proteka roka za dostavu ponuda.

Natječaj se može okončati odabirom i ako na isti pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja,

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviše ponuđenu zakupninu.

Natječaj se može okončati i neodabirom ni jedne pristigle ponude bez navođenja razloga.

U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na telefon: (051) 857-099, (051) 857-310.

Na temelju odluke općinska načelnica i najpovoljniji ponuditelj će sklopiti ugovor o zakupu nekretnine u roku od 30 dana od donošenja odluke.

 

Općina Vrbnik

 


Objavljeno: 10. lipnja 2015