∼ OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE-SANACIJA ZGRIBNICE

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
         OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01

URBROJ: 2142-07-01-14-06

Vrbnik, 27. veljače 2014.

 

Naručitelj Općina Vrbnik, OIB: 80254949848, na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik

( Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16.siječnja 2014., na prijedlog ovlaštenih predstavnika (povjerenstva) općinska načelnica Općine Vrbnik dana 27.2.2014.  donosi:

 

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Općina Vrbnik, MB: 2547422, OIB: 80254949848

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 312.170,00 kn , iznos PDV-a 78.042,50 kn, cijena ponuda sa PDV-om 390.212,50 kn

Razlozi odbijanja ponuda: Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu, što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ispunjeni su svi uvjeti iz Poziva, te kao jedina odabrana u okviru planiranih sredstava u proračunu.

Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja

ponuditeljima na dokaziv način.

 

 

 

 

Općinska načelnica

Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec.,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

2.       G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj

3.       Pismohrana

4.       Internetska stranica

 


Objavljeno: 27. veljače 2014