∼ OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

PRIJAVE ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. KOJA POČINJE 01.09.2015. PRIMAJU SE U DJEČJEM VRTIĆU “KATARINA FRANKOPAN” KRK, SMOKVIK 7 TE U SVIM OSTALIM PODRUČNIM VRTIĆIMA NA PODRUČJU OTOKA KRKA OD 04.05. DO 12.05.2015. GODINE (RADNIM DANOM) PREMA RASPOREDU KOJEG MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu  koja će početkom pedagoške godine imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života ( jaslice u Krku,Njivicama i Baški).

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu djeteta i preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u  vrtić (ne stariju od mjesec dana)
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata-rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za djecu zaposlenih roditelja – potvrda ili Elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju;
 • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja  i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
 • za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od  mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb;
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja) – preporuka Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu, liječnička dokumentacija i ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice dane u prijavi;
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi
 • ispunjen  obrazac prijave

 

Obrazac prijave za upis roditelji mogu preuzeti na internet stranici vrtića www.dvkf-krk.hr ,u vrtiću prilikom prijave djeteta ili OVDJE.

Rezultati upisa bit će objavljeni 27.05.2015. na oglasnoj ploči vrtića  za koji se  podnosi prijava.

MJERILA ZA UPIS BODIRAJU SE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

1. Dijete i oba roditelja koja imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje

25

2. Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje status samohranog roditelja)  

25

3. Kada jedan roditelj i dijete imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (a ne radi se o samohranom roditelju)  

10

4. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata          9
5. Dijete iz obitelji s troje i više djece

8

6. Dijete oba zaposlena roditelja

7

7. Dijete s teškoćama u razvoju

6

8. Dijete samohranih roditelja i dijete u udomiteljskim obiteljima

5

9. Dijete s mjestom prebivališta u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje u godini prije polaska u osnovnu školu ostvaruje izravan upis IZRAVAN

UPIS

10. Dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći, doplatka za djecu, dijete teško oboljelog roditelja)  

3

11. Dijete koje je u prethodnom upisnom roku ostalo neupisano         1

Objavljeno: 4. svibnja 2015