∼ Odluke

ODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENIMA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU NASELJA GARICA I KAMPELJA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VRBENICUM D.O.O.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE KD VRBENICUM D.O.O.

2018 Odluka o sufinanciranju-udžbenici srednja

ODLUKA – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

ODLUKA NAČELNIKA O VISINI NAKNADE ZA PARKIRANJE

PROCJENA RIZIKA 2018

ODLUKA NAČELNIKA- Plan nabave 2018

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VRBNIK 2017.

Odluka načelnika- godišnji plan upravlj pomr dobr doc

ODLUKU O DONOŠENJU III. DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2016. GODINU

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA KOJEM ĆE SE PONUDITI POTPISIVANJE UGOVORA O DAVANJU KONCESIJE ZA POSLOVE NAPLATE PARKIRANJA AUTOBUSA U NASELJU VRBNIK NA PARKIRALIŠTU AUTOBUSA JAPNENICA

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA ‘UVALA MELSKA’ (UPU 4)

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VMO

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OTOKA KRKA DO 2020.

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK (K.Č. 9762/1)

ODLUKU O USKLAĐENOSTI REVIZIJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA TE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O ZAMJENI ZEMLJIŠTA (ANA RUMPF)

ZAKLJUČAK O FINANCIRANJU SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ I MARENDE ZA UČENIKE OŠ

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT POD NAZIVOM “REKONSTRUKCIJA DIJELA PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA”

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA NA DIJELU ČESTICE K.Č. 9762/1 K.O. VRBNIK (U NASELJU RISIKA)

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O PRIJENOSU POSLOVANJA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE POREZA KOJI PRIPADAJU OPĆINI VRBNIK NA MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NAPLATE PARKIRANJA AUTOBUSA NA PARKIRALIŠTU AUTOBUSA U NASELJU VRBNIK

ODLUKA O ISPRAVKU ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE K.Č. 912/4 K.O. VRBNIK

ODLUKA O IZRADI III. DOPUNA PPUO VRBNIK

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA-VIŠAK PRIHODA IZ 2016. GODINE

ČLANOVI ETIČKOG POVJERENSTVA

ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PPU-a OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČKA O LIKVIDACIJI CORO-a

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O SASTAVU VIJEĆA ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

ODLUKA O ODABIRU OSOBE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

ODLUKA O RAZDOBLJU KALENDARSKE GODINE U KOJEM SE NE MOGU IZVODITI GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLIKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RAZDOBLJU KALENDARSKE GODINE U KOJEM SE NE MOGU IZVODITI GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA PARKIRALIŠTE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

ODLUKA O PRIKLJUČENJU OPĆINE VRBNIK PROJEKTU PGŽ-a “ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU”

ODLUKA O ORGANIZIRANJU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ZAKLJUČAK O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

ODLUKA O OBAVLJANJU POGREBNIH OBREDA U PERIODU OD 01.06. DO 30.09.2014.

ODLUKA O DODJELI NAGRADE UČENIKU DENISU VOLARIĆU

ODLUKA O DODJELI NAGRADE MENTORICI

ODLUKA O OBAVLJNJU POSLOVA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA KOMUNALNOM DRUŠTVU PONIKVE EKO OTOK KRK DOO

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

ODLUKA O ZAMJENU NEKRETNINA PREMA SITUACIONOM PLANU ULICE BRAĆE TRINAJSTIĆ

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZA 2013.GODINU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKANDI

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA IMENOVANJA ULICA NA PODRUČJU NASELJA GARICA I KAMPELJE

ODLUKA O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA IZRADU PUR-a OPĆINE VRBNIK

IZMJENE I DOPUNE ZAJEDNIČKE ODLUKE O TAXI PRIJEVOZU NA PODRUČJU JLS-a OTOKA KRKA

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKANDI ZA RAZVOJ

ODLUKA O DAROVANJU NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA

ODLUKA O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE ZABRDI

ODLUKA O USKLAĐENOSTI TEKSTA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IZRADI PUR-a OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

ODLUKA O IZRADI STUDIJE IZVODLJIVOSTI PROJEKTA I PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE OPTIČKE INFRASTRUKTURE

IZMJENE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZIJE VEZANOG UZ GOSPODARENJE OTPADOM

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZIJE VEZANOG UZ PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU PGŽ-a

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA IZRADU STARTEGIJE OPĆINE VRBNIK (2015.-2020.)

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKE NAČELNICE I NAKNADE ZAMJENICI OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE U 2014. SA SVIM PRATEĆIM MATERIJALIMA

IZVJEŠĆE O UTROŠKU DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE NAMIJENJENE POBOLJŠANJU UVJETA BORAVKA TURISTA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK U 2014. GODINI

ZAKLJUČAK UZ DOPIS UO “PRIMOREC” VEZANO ZA HOTEL “VRBNIČE NAD MOREM”

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA U POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP DIJELA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK UPISANOG U z.k.ul. 3028 KAO k.č. 2468/1 k.o. VRBNIK

ZAKLJUČAK UZ DOPIS TRGOVAČKOG DRUŠTVA “VRBNIČKI VRTOVI”DOO

ODLUKA O PROGLAŠENJU PODUZETNIČKE ZONE “ZABRDA” PROJEKTOM OD OSOBITOG ZNAČAJA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U RIJECI

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU NEKRETNINA

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE NA OTVORENIM PROSTORIMA OPĆINE VRBNIK NA KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE

ZAKLJUČAK NA TEMELJU ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINA ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE OSNOVNE ŠKOLE I IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE ZA STRATEGIJU-PUR OPĆINE VRBNIK 2015.-2020.

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA OPĆINU VRBNIK

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I MJERILIMA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUINALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA DODJELU KONCESIJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI-DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE-PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VRBNIK 2015.-2020.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT POD NAZIVOM „ REKONSTRUKCIJA DIJELA PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU VRBNIK“

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA OPĆINU VRBNIK

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I MJERILIMA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

O D L U K A O POVJERAVANJU OBAVLJANJA DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2016.-2021.

O D L U K A O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

ODLUKA O DAVANJU NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK

O D L U K A O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2015.

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ZA 2015.

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA 2015.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVODA IZ PRORAČUNA O VISINI SREDSTAVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI -DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA I POGREBNIČKIH USLUGA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA POREZA NA DOHODAK NAMIJENJENIH ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

ODLUKA O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA (SEAP) OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O DAVANJU NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNE POVRŠINE NA TRGU ŠKUJICA PODUZEĆU _”Trade-ViNN”DOO, RIJEKA

ZAKLJUČAK O OBILJEŽAVANJU JAVNE POVRŠINE NA TRGU SV. IVAN UZ PRISUSTVO PZ VRBNIK I UO “VRBNIČEN NAD MOREM” DOO

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK

ZAKLJUČAK O PRODAJI DIJELA NEKRETNINE U NASELJU RISIKA (K.Č. 8211/1)

ZAKLJUČAK OPĆINSKOG VIJEĆA NA PODNESENE ŽALBE KOMUNALNOG PODUZEĆA PONIKVE EKO OTOK KRK DOO NA RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O II. IZMEJNAMA I DOPUNAMA PPUO VRBNIK

ODLUKA O IZRADI I. IZMEJNA I DOPUNA UPU 1-NA 1

ODLUKA O PRODAJI DIJELA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK (k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U RIJECI

ZAKLJUČAK VEZAN UZ ZAMOLBU GOSP. DADIĆ DARKA (k.č. 1038/3, k.o. Vrbnik)

ZAKLJUČAK O IZRADI UPU 4 (UVALA MELSKA )

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU KONTROLE NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA, UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA VEZANIH PASA TE NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE TE GRAFIČKOG DIJELA PPUO VRBNIK

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA NA DIJELU K.Č. 9745/1 KO VRBNIK

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA NA DIJELU K.Č. 9756 KO VRBNIK

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT POD NAZIVOM “REKONSTRUKCIJA CESTE-DIONICA SV. NEDIJA-GROHOT-ČERENEC” NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI REGISTRA NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE VRBNIK KOJI JE SASTAVNI DIO ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK U 2016. GODINI

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK U 2016. GODINI

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK OD 2017. DO 2020. GODINE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK OD 2017. DO 2020. GODINE

ODLUKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD POREZA NA DOHODAK ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA (NN 52-2015)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ ZAMOLBU TRUMM DOO (FORMIRANJE PRILAZNOG PUTA- K.Č. 434 I 435 K.O. VRBNIK)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ ZAMOLBU GOSPOJA PZ (ELEKTRIČNI STUPIĆ)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ ZAHTJEV GOSPOJA PZ (SMANJENJE KOMUNALNE NAKNADE ZA HOTEL VINOTEL GOSPOJA)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ ZAHTJEV UUO SV. MARE (OBAVLJANJE UUD NA SV. MARKU)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ OSNIVANJE FLAG-A

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT POD NAZIVOM REKONSTRUKCIJA CESTE SV. NEDIJA-GROHOT-ČERENEC

PRILOG ODLUCI O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE NC SV. NEDIJA-GROHOT-ČERENEC (OPIS PROJEKTA)

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI REGISTRA NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE VRBNIK (SASTAVNI DIO ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE)

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA DODJELU KONCESIJE NA POSLOVIMA NAPLATE PARKIRANJA AUTOBUSA

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBNIK (K.Č. 912-4, K.O. VRBNIK)

ZAKLJUČAK VEZAN UZ PRIJEDLOG MRAKOVČIĆ MIRJANE (ZAMJENA NEKRETNINA)

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA (K.Č. 2375-4, K.O. GARICA)