∼ Ostali podaci

MB:2547422
OIB:80254949848
BROJ ŽIRORAČUNA: HR21 2340 0091 8507 0000  2
UREDOVNO VRIJEME: 07,00-15,30 sati