∼ Poziv na dostavu ponude 9/14

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Vrbnik upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I COST BENEFIT ANALIZE U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA OPĆINE VRBNIK  PUTEM USPOSTAVE MODELA  „DIFUZNOG ILI INTEGRIRANOG HOTELA“ sukladno projektnom zadatku koji se nalazi u privitku ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Izrada studije izvodljivosti i cost benefit analize u okviru projekta razvoj kulturnog turizma Općine Vrbnik  putem uspostave modela  „difuznog ili integriranog hotela“ koja se sastoji od:

1) Studije izvodljivosti za ukupni Projekt, koja uključuje sve stavke iz projektnog zadatka:

 

2)  Analize troškova i koristi (CB analize) za ukupan Projekt, koja uključuje sve stavke iz projektnog zadatka

Procijenjena vrijednost nabave: 185.000,00 KN

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja:u skladu s projektnim zadatkom,

– rok izvršenja: 31.3.2015.g.,

– rok trajanja ugovora: 80 dana,

– rok valjanosti ponude: 40 dana,

– mjesto izvršenja:naselje Vrbnik,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik, s naznakom “Račun za predmet nabave: Izrada studije izvodljivosti i cost benefit analize u okviru projekta razvoj kulturnog turizma Općine Vrbnik  putem uspostave modela  „difuznog ili integriranog hotela“

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a,

iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

– kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

najniža cijena,

dokazi sposobnosti:- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi registar iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti za izradu studija izvodljivosti i CB analiza

– potvrda iz koje se vidi izrada barem jedne studije izvodljivosti i CB analize

– izjava o nekažnjavanju (nije obveza ovjere kod javnog bilježnika)

– izjava da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

– ponuda mora biti uvezena u cjelinu s numeriranim stranicama (broj stranice / ukupan broj stranica

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku uz ovaj Poziv, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 17.1.2015. u 13 sati

– način dostave ponude: (osobno ili poštom na adresu naručitelja)

– mjesto dostave ponude: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Vrbnik, 17.1.2015. u 13 sati. Nije javno otvaranje ponuda

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba) Mirjana Polonijo, procelnik@opcina-vrbnik.hr , 051 857 099

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave Poziva na internetskoj stranici Općine Vrbnik (www.opcina-vrbnik.hr): 30.12.2014.

 Naručitelj

TROŠKOVNIK studija izvodljiv

PRILOG-1E_F izjava o nekažnjavanju studija

ponudbeni list studija

2014 proje zada studija izv i cb analiza


Objavljeno: 30. prosinca 2014