∼ POZIV NA DOSTAVU PONUDE-SANACIJA ZGRIBNICE

                     REPUBLIKA HRVATSKA
               PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
                OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-2
Vrbnik, 03. veljače 2014.

 Naručitelj, Općina Vrbnik, OIB: 80254949848 , na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16. siječnja 2014. , općinska načelnica Općine Vrbnik dana 03. veljače 2014. donosi:
 
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
 
Naziv predmeta nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku
Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna
Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):
  1. Slavko Zahija, predsjednik komisije
  2. Mirjana Polonijo, član komisije
  3. Ivan Volarić, član komisije
 
   OPĆINA VRBNIK
OPĆINSKA NAČELNICA
Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec., v.r.
 
 
DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE
 
 
 

Objavljeno: 4. veljače 2014