∼ Poziv na dostavu ponude 8/14

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Vrbnik upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave

propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je IZRADA STUDIJE O POSLOVNOM MODELU  „DIFUZNOG ILI INTEGRIRANOG HOTELA“ U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA OPĆINE VRBNIK  sukladno projektnom zadatku koji se nalazi u privitku ovog Poziva.

 

Opis predmeta nabave: Izrada studije o poslovnom modelu „difuznog ili integriranog hotela“ u okviru Projekta razvoj kulturnog turizma Općine Vrbnik koja se sastoji od:

Detaljne analize poslovnog modela difuznih i integriranih hotela u okruženju (albergo diffuso) uz prikaz nekoliko modela i načina funkcioniranja istih. Krajnji rezultat treba biti studija sa prijedlogom poslovnog modela koji će dati organizacijsko, institucionalno i marketinško rješenje za difuzni/integrirani hotel Vrbnik.

Detaljnu analizu mogućnosti i uvjeta za uključivanje privatnih poduzetnika u rad difuznog/integriranog hotela Vrbnik. Krajnji rezultat treba biti: (a) pregled poduzetnika koji  su spremni uključiti se u Projekt; (b) model ugovora za uključivanje; (c) plan aktivnosti za svakog pojedinačnog poduzetnika na uključivanju u difuzni/integrirani hotel Vrbnik.

Procijenjena vrijednost nabave: 196.000,00 KN

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja:u skladu s projektnim zadatkom,

– rok izvršenja: 30.9.2015.g.,

– rok trajanja ugovora: 270 dana,

– rok valjanosti ponude: 40 dana,

– mjesto izvršenja:naselje Vrbnik,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik, s naznakom “Račun za predmet nabave: Izrada studije o poslovnom modelu „difuznog ili integriranog hotela“ u okviru Projekta razvoj kulturnog turizma Općine Vrbnik“,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a,

iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

– kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

najniža cijena,

– dokazi sposobnosti:- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi registar iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti izradu i upravljanje projektima sukladno smjernicama održivog razvoja i europskim standardima te za izradu planova upravljanja i revitalizacije kulturnih dobara

– potvrda iz koje se vidi izrada barem jednog projekta upravljanja i revitalizacije kulturnim dobrima

– ponuda mora biti uvezena u cjelinu s numeriranim stranicama (broj stranice/ukupan broj stranica)

-izjava o nekažnjavanju (nije obveza ovjere kod javnog bilježnika)

– izjava da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku uz ovaj Poziv, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 17.1.2015. u 13 sati

– način dostave ponude: (osobno ili poštom na adresu naručitelja)

– mjesto dostave ponude: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Vrbnik, 17.1.2015. u 13 sati. Nije javno otvaranje ponuda

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba) Mirjana Polonijo, procelnik@opcina-vrbnik.hr , 051 857 099

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave Poziva na internetskoj stranici Općine Vrbnik (www.opcina-vrbnik.hr): 30.12.2014.

Naručitelj

proje zada difuz hotel

ponudbeni list

TROŠKOVNIK difuzni hotel

PRILOG-1E_F izjava o nekažnjavanju fizičke

 

 

 


Objavljeno: 30. prosinca 2014