Prijavi komunalni
nedostatak

Prijavi komunalni nedostatak

Prijavi komunalni nedostatak

Prijavci se odnose na kvarove i nedostatke te nepravilnosti kojima se ugrožava javni interes, a sukladno Odluci o komunalnom redu.Prijavci nedostataka i pojavnosti koja imaju obilježja ‘susjedskih smetnji’, a kojima se ne ugrožava javni interes te anonimni i nepotpuni prijavci neće biti proslijeđeni na daljnu obradu. Podaci se prikupljaju u svrhu prijave komunalnom redaru.