∼ Prostorni plan uređenja

IV.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK NA SNAZI OD 23.04.20019.

PPUO VRBNIK_PROČIŠĆENI ELABORAT

GRAFIČKI DIO I.A – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAFIČKI DIO I.B – INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

GRAFIČKI DIO I.C – POSEBNI UVJETI – JURKON

GRAFIČKI DIO I.D – POSEBNA OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

GRAFIČKI DIO I.E – PLANSKE MJERE ZAŠTITE

GRAFIČKI DIO II

KARTE 25000

ODLUKA – o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

__________________________________________________________________________________________________________

II.IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK – NA 1

UPU VRBNIK_II. ID – TEKSTUALNI DIO

2.GRFIČI DIO PDF

__________________________________________________________________________________________________________

UPU 1 VRBNIK -GRAFIČKI DIO , UPU VRBNIK_KPP

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK-TEKST I KARTE

ODLUKU O DONOŠENJU III. DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

TEMELJEM ODREDBE ČLANKA 108. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (“NARODNE NOVINE” BR. 153/13) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA IZDALO JE 4. KOLOVOZA 2016. GODINE SUGLASNOST DA JE KONAČNI PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PGŽ” BR. 16/04, 43/07 I 53/07-ISPRAVAK) IZRAĐEN U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE MORA. SLIJEDEĆI KORAK JE USVAJANJE ISTOG OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK.

POPIS PRILOGA:

IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK-KONAČNI TEKST I KARTE (II. IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK)

 

Na temelju članka 86.,  93. i 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) a u svezi s člankom 104. i 198.stavak (6) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

II. PONOVNU

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU
II. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

1. II. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (Prijedlog sadrži tekstualni i grafički dio) održat će se u razdoblju od 17. kolovoz 2015. do 26. kolovoz 2015.

2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave može se obaviti u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera održat će odgovorni voditelji izrade Plana Bojan Bilić,dipl.ing.arh., ovl.arhitekt-urbanist i Bojan Linardić, dipl.ing.arh., ovl.arhitekt, Jurcon projekt d.o.o.Zagreb, dana 20. kolovoza 2015. u 19 sati u vijećnici Općine Vrbnik.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlozi i primjedbe mogu se:

– upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog

– uputiti pismeno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se razmatrati u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

PRILOZI:

PPUO Vrbnik-Karte

PPUO-Pročišćeni tekst

PPUO-Sažetak

 

STUDIJU O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU “GARICA” MOŽETE PREUZETI OVDJE.

KONAČNI PRIJEDLOG PPUO VRBNIK MOŽETE PREUZETI ILI POGLEDATI OVDJE.

 

PPU I UPU OPĆINE VRBNIK KOJI SU NA SNAZI:

PROSTORNI PLAN OPĆINE VRBNIK (TRENUTNO NA SNAZI)

PROSTORNI PLAN 2007.

UPU 1 VRBNIK

UPU 11 RISIKA

UPU 7 RISIKA

UPU 2 RISIKA

KARTE PROSTORNOG PLANA OPĆINE VRBNIK  (NIJE JOŠ USVOJEN)

PROSTORNI PLAN-TEKSTUALNI DIO ( NIJE JOŠ USVOJEN)

 

ODLUKA O II. IZMEJNAMA I DOPUNAMA PPUO VRBNIK

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE TE GRAFIČKOG DIJELA PPUO VRBNIK