Prostorni plan

Prostorni plan

IV.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK NA SNAZI OD 23.04.20019.

PPUO-VRBNIK PROČIŠĆENI-ELABORAT

GRAFIČKI-DIO-I.A -KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAFIČKI-DIO-I.B -INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

GRAFIČKI-DIO-I.C-POSEBNI UVJETI – JURKON

GRAFIČKI-DIO-I.D– POSEBNA OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

GRAFIČKI-DIO-I.E– PLANSKE MJERE ZAŠTITE

GRAFIČKI-DIO-II-

KARTE-25000

ODLUKA– o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Tekstualni dio: PPUO VRBNIK_IV. ID

Share on print
Share on email
Share on facebook