∼ ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA-SANACIJA ZGRIBNICE

              REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
            OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-05
Vrbnik, 25. veljače 2014.

 

ZAPISNIK O  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

1. Naručitelj: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

2. Predmet nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 18.

stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13)

4. Evidencijski broj nabave: 1/14

5. Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna

6. Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: 458.025,00 kn na poziciji 121/3232

7. Poziv na dostavu ponude KLASA: 404-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-02 od

 25. veljače 2014.  godine, objavljen na internetskoj stranici www.opcina-vrbnik.hr 4.velače 2014.

Gospodarski subjekti koji su dostavili  ponudu:

a) GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847

b) G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355

8. Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici Naručitelja dana 24.2.2014.godine

9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

Ponuditelj: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk i OIB:05146274847

Broj i datum ponude:074/14

Cijena ponude bez PDV-a:312.170,00

Iznos PDV-a:78.042,50

Cijena ponude sa PDV-om:390.212,50

Ponuđeni tip/proizvođač/marka:u skladu s troškovnikom

OBLIK PONUDE: cjelovita, uvezena u cjelinu

Potpisana:DA

Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:ZADOVOLJAVA

OSTALI UVJETI

Dokazi traženi/dostavljeni:

OCJENA PONUDE

Valjana/nije valjana: VALJANA

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda

11. Ostalo: rok valjanosti ponude 60 dana, rok izvršenja je 30 dana od dana potpisa ugovora

12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira: GP KRK d.d.,Stjepana Radića 31, Krk  i OIB: 05146274847

13. Prijedlog odabira: Ponuditelj GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847 dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 4.2.2014.godine, stoga se predlaže odabir iste.

 

Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

 

14. Potpis predstavnika naručitelja:

Slavko Zahija,v.r.
Mirjana Polonijo,v.r.
Ivan Volarić,v.r.
 

 


Objavljeno: 27. veljače 2014