∼ ZAPOČETI RADOVI NA SANACIJI ŠKOLJRE LUKOBRANA I UTVRDICA U UVALI SV.MARAK U RISIKI

44271278_278297406360106_211448640210731008_oS obzirom da su oštećenja utvrdica, lukobrana i „školjere“ u ovih proteklih godina sve veća zbog djelovanja valova na već erodiranu strukturu lukobrana bila je hitna potreba sanacije istih, te se 01.10.2018. započelo sa radovima.Rješenjem Uprave za sigurnost plovidbe lučke ispostave Šilo; Klasa: UP/1 342-24/18-03/60; Ur.br. 530-04-4-2-16/18-2 od 20. ožujka 2018. a na temelju izvida na terenu sačinjen je zapisnik o nastalim oštećenjima i potrebi njihove sanacije. S obzirom na sadašnje stanje na području lučice i opasnost za korisnike i prolaznike koja prijeti od urušavanja razmatra se i mogućnost zabrane pristupa i uplovljavanja. Općina Vrbnik naručila je snimku postojećeg stanja i projekt sanacije s pripadajućim troškovnikom. Tvrtka “Aquasub”  iz Rijeke izvršila je snimanje a projekt sanacije izradio je “Fluming” d.o.o. iz Rijeke, Projekt oznake RN11531. Za izvođenje predmetnih radova ishodovana je potvrda Ureda za graditeljstvo da se isti mogu izvoditi bez građevinske dozvole .Ukupna investicija iznosi 1.429.567,50 kn ,od toga Ministarstvo mora, prometa i veza sufinancira sa 987.942,15 kn , Primorsko-goranska županija sa 30.000,00 kn i Općina Vrbnik ostatak sa 411.625,35 kn.Predviđa se završetak radova do siječnja 2019.godine.


Objavljeno: 1. listopada 2018