Javne nabave
Verbena d.o.o.

Objave u Narodnim novinama o natječajima VERBENA d.o.o. možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na Tražilica objava – Jednostavna i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj – VERBENA d.o.o., kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave VERBENA d.o.o.
 
Plan nabave 2023.
 
1.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
2.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
3.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
 
PLAN NABAVE 2022.
 
PLAN NABAVE 2021. godine
Plan Nabave_ VERBENA d.o.o. – 2021-1.IZMJENA
PLAN NABAVE-2.IZMJENA
 
PLAN-NABAVE EOJN 2019. godine
___________________________________________________________________________________________________
PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE VERBENA d.o.o.
___________________________________________________________________________________________________
Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

Komunalno društvo Verbena d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima KD Verbena d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11 i 83/13, 143/13, 120/16). Sprječavanje sukoba interesa Temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima KD Verbena d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).