Javne nabave
Verbena d.o.o.

Objave u Narodnim novinama o natječajima VERBENA d.o.o. možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na Tražilica objava – Jednostavna i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj – VERBENA d.o.o., kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave VERBENA d.o.o.
 
1.izmjena plana nabave 2024
Plan nabave 2024
 
Plan nabave 2023.
1.IZMJENA PLANA NABAVE 2023. u eurima
2.izmjena plana nabave 2023
 
1.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
2.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
3.IZMJENA PLANA NABAVE 2022.
 
PLAN NABAVE 2022.
 
PLAN NABAVE 2021. godine
Plan Nabave_ VERBENA d.o.o. – 2021-1.IZMJENA
PLAN NABAVE-2.IZMJENA
 
PLAN-NABAVE EOJN 2019. godine
___________________________________________________________________________________________________
PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE VERBENA d.o.o.
___________________________________________________________________________________________________
Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

Komunalno društvo Verbena d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima KD Verbena d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11 i 83/13, 143/13, 120/16). Sprječavanje sukoba interesa Temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima KD Verbena d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).