Novosti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrbnik

cropped-1d833f7a-20f3-4114-bf01-0e82f672673f.png

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj 16/24) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Vrbnik za razdoblje od 2024-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/24, dalje u tekstu: Plan) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 342-01/24-01/5, URBROJ: 2170-36-24-01-1 od 26. travnja 2024. godine, Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrbnik.

Javni natječaj se raspisuje za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrbnik za djelatnosti i mikrolokacije na rok od 5 godina.

Ponude se predaju poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu Općine Vrbnik. Pisane ponude na ovaj Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim omotnicama uz naznaku: „ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU –  MIKROLOKACIJA BR._____,  -NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik  – Povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Rok za podnošenje ponuda je do 20.05.2024. do 10:00 sati.

Za provođenje postupka otvaranja i analize ponuda, načelnik će imenovati Povjerenstvo.

Javno otvaranje ponuda održati će se 20.05.2024. u 10:00 sati na adresi Trg škujica 7, Vrbnik u vijećnici Općine Vrbnik.

Tekst JAVNOG NATJEČAJA

PRILOG – 1 – grafički prokaz mikrolokacija
PRILOG – 2 – obrazac ponude
PRILOG – 3 – izjava 1
PRILOG – 4 – izjava 2

2024 – 2028 PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM