Novosti

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnom lancu vrijednosti Pametna industrija Jadranske Hrvatske

Poštovani,

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnom lancu vrijednosti Pametna industrija Jadranske Hrvatske.

 

Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je:

 

  1. identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar RLV Pametne industrije sukladno Planu i njegovim strateškim ciljevima,
  2. utvrditi uloge/pozicije dionika u RLV Pametne industrije Jadranske Hrvatske.

 

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa.

 

Obrazac se može podnijeti na dva načina:

 

  1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice (Iskaz interesa – RLV Pametna industrija) uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV (Izjava – RLV Pametna industrija – u prilogu);
  2. Dostavom ispunjenog i potpisanog obrasca u prilogu (Obrazac – RLV Pametna industrija) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV PAMETNA INDUSTRIJA JADRANSKE HRVATSKE.

 

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

 

Više informacija o pojedinome pozivu, kao i načinu prijave, dostupno je na poveznici https://prigoda.hr/2022/03/01/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-regionalnom-lancu-vrijednosti-pametna-industrija-jadranske-hrvatske/

 

 

 

Zahvaljujemo se na suradnji!

 

S poštovanjem,

 

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije