Općinska uprava

Općinska uprava Općine Vrbnik organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave.

Općinski Načelnik
Općinsko vijeće
Općinsko vijeće
Proračun
Proračun
Mjesni odbori
Javna nabava i natječaji
Javna nabava i natječaji
Gradske tvrtke i ustanove
Gradske tvrtke i ustanove
Pravo na pristup informacijama
Digitalna pristupačnost
GDPR - Zaštita privatnosti