Novosti

Poziv na 24 sjednicu Općinskog Vijeća 27. siječnja 2021. godine

Sastanak OV

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK
Općinsko vijeće

KLASA:021-06/21-01/1
URBROJ:2142-07-03-21-1
Vrbnik, 27. siječnja 2021.

Temeljem članka 81.  i  83.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Koja će se održati dana 27. siječnja 2021. godine (srijeda) u 19,00 sati u prostorijama doma u prizemlju, Trg Škujica 7, Vrbnik

DNEVNI  RED

 1. Pitanja vijećnika
 2. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 4. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina
 5. Prijedlog – Zaključak o usvajanu Analiza stanja sustava civilne zaštite i Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik
 6. Prijedlog – Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2019.godini
 7. Prijedlog – Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Vrbnik u 2020.godini
 8. Prijedlog – Godišnji plan razvoja sudstava civilne zaštite Općine Vrbnik za 2020.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 9. Prijedlog – Godišnji plan razvoja sudstava civilne zaštite Općine Vrbnik za 2021.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 10. Prijedlog – Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 511/25 ko. Garica, površine 292 m² u vlasništvu Općine Vrbnik (Glavočević)
 11. Prijedlog – Odluka o prodaji dijela nekretnine oznake k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik, površine 374 m² u vlasništvu Općine Vrbnik ( Ponzer)
 12. Prijedlog – VII. Izmjene i dopune Statuta
 13. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
 14. Prijedlog – Natječaj Kiosci
 15. Prijedlog – Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Vrbnik
 16. Razno

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić,v.r.

Dostaviti: