SEAP-AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE VRBNIK

fond-za-zaštitu-okoliša

Općina Vrbnik izradila je Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Vrbnik-SEAP s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2 na području Općine. Izrada navedenog dokumenta sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od čega je udio Fonda iznosio 60% od ukupnog iznosa dok je ostatk od 40% plaćen iz Proračuna Općine Vrbnik.

Prvi korak u izradi SEAP-a bio je odabir referentne godine, prema raspoloživosti podataka potrebnih za proračun emisije CO2. Kao referentna godina odabrana je 2013., dok promatrani vremenski okvir obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. U skladu s preporukama Europske komisije sektori energetske potrošnje Općine Vrbnik podijeljeni su na tri osnovna sektora : zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu. Osnovni sektori dijele se na podsektore radi što boljeg izračuna energetske potrošnje Općine odnosno emisije CO2.  Na osnovu provedenih energetskih analiza sektora dobiveni su ulazni parametri za izradu referentnog inventara emisija CO2, odnosno u 2013. godini su ukupne emisije CO2 u Općini Vrbnik su iznosile 6.225,44 t. Najveće emisije CO2 imao je sektor prometa, 3.824 t CO2 što iznosi 61%. Sektor zgradarstva emitirao je 2.312,14 t CO2, što predstavlja 37%. Najmanji udio u emisijama imala je javna rasvjeta, manje od 2% ili 89,20 t CO2.

Paralelno s izračunom referentnih emisija CO2 identificiralo se 19 mjera i aktivnosti koje Općina treba provesti kako bi se utjecalo na smanjenje energetske potrošnje. Raznovrsnost i provedba mjera promatrana je za razdoblje od 2014. do 2020. godine prema:

  • Potrošnji energije (MWh),
  • Emisije (CO2),
  • Potrebnim financijskim sredstvima za njihovu realizaciju (EUR).

Temeljem provedene prognoze kretanja energetske potrošnje i emisije CO2 do 2020. godine izvedena su dva scenarija, bez mjera i s mjerama, uz procjenu kretanja emisija CO2. Konačni rezultati pokazuju da se provedbom mjera, emisija CO2 do 2020. godine može smanjiti za 21,50% ili 1.338,60 t.

SEAP daje detaljan pregled mogućnosti, izvora i mehanizama financiranja provedbe identificiranioh mjera i projekata energetske učinkovitosti te zakonodavni okvir za provedbu glavnih odrednica akcijskog plana, kao i upute općinskoj upravi za praćenje i kontrolu uspješnosti njegove provedbe.

 

NAVEDENI DOKUMENT MOŽETE PREUZETI: SEAP-Vrbnik-151230-finalno-i-ovjereno

ODLUKA-O-USVAJANJU-AKCIJSKOG-PLANA-ENERGETSKI-ODRŽIVOG-RAZVITKA-SEAP-OPĆINE-VRBNIK