Prostorni plan

Prostorni plan

2024.:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK, 10. siječnja 2024. g.

V. ID PPUO VRBNIK_Izvjesce o p.j.r

2023.: 

PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU 15.12.2023. U 16.00H: 

V. ID PPUO Vrbnik_PPPJR

Izvješće PPUO 21.11.2023. g.:

V. ID PPUO IZVJEŠĆE I ODGOVORI_

PRIJEDLOG ZA
V. IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

Prostorni plan uređenja općine Vrbnik – pročišćeni tekst 2019

IV.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK NA SNAZI OD 23.04.20019.

PGZ-PKNM

VidiPlan – Preglednik prostornih planova (pgz.hr)

PPUO-VRBNIK PROČIŠĆENI-ELABORAT

GRAFIČKI-DIO-I.A -KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GRAFIČKI-DIO-I.B -INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

GRAFIČKI-DIO-I.C-POSEBNI UVJETI – JURKON

GRAFIČKI-DIO-I.D– POSEBNA OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

GRAFIČKI-DIO-I.E– PLANSKE MJERE ZAŠTITE

GRAFIČKI-DIO-II-

KARTE-25000

ODLUKA– o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Tekstualni dio: PPUO VRBNIK_IV. I

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13(link). i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15 (link).) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu tajnistvo@opcina-vrbnik.hr čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu OPĆINA VRBNIK, Službenik za informiranje, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 051/ 857-099, svakog radnog dana od 7 do 15 sati

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Link 1 – Zahtjev-za-pristup-informacijama

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika https://pristupinfo.hr/

Korisni linkovi:

Dokumenti i publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Portal otvorenih podataka  http://www.opcina-vrbnik.hr/otvoreni-podaci/

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Link 2 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

 

Dopuna i ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Zahtjev za dopunu i ispravak informacije Link 3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije


Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

U OPĆINI VRBNIK službenik za informiranje je: 

Bruna Jakovac, mag.iur.

Viši stručni suradnik za prijavu na EU natječaje i natječaje ministarstava i Primorsko-goranske županije

Email: info@opcina-vrbnik.hr

051/ 857-310

Zamjenica službenice za informiranje je Alenka Butković, računovodstveno – administrativni referent JUO Općine Vrbnik

Email: tajnistvo@opcina-vrbnik.hr

Pravni okvir pristupa informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 LINK 4- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, br. 85/15 LINK 5https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (LINK 6- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

 

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14 LINK 8https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14 LINK 9https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15 LINK 5https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Svi skupovi podataka koje Općina Vrbnik objavljuje kao otvorene podatke sadrže otvorenu dozvolu OTVORENA DOZVOLA / OPEN LICENCE – THE REPUBLIC OF CROATIA. Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od 12.7.2017. godine.

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u OPĆINI VRBNIK: